خيريه مهر صابرين مبارکه

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به امور زندان و زندانیان و خانواده آنها. مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
34 مشاهده
0 متقاضی