خيريه مولود كعبه مالواجرد

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارایه خدمات و کمک های خیرین در همه سطوح برای تمام طبقات محروم و مستمند و اقشار که درآمد از قبیل مسایل درمانی و تحصیل مسکن جهیزیه ازدواج و اشتغال . الف : کلیات حمایت و تحت پوشش قرار دادن خانواده های مستمند و نیازمند و آسیب پذیر کمک و حمایت به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و مستمند جهت ادامه تحصیل فرصتهای شغلی برای افراد محروم و کم درامد جامعه در قالب تسهیلات و تعاونی و بنگاههای زود بازده – کمک به ترک اعتیاد بیماران معتاد – کمک به زنان سرپرست خانوار – بی سرپرست – زندانی – بیکار و معلول . ب : روش اجرای هدف : کمک رسانی از طریق خیرین معتمد و برگزاری مراسم های مذهبی و سخنرانی ها و جلسات در راستای اهداف موسسه .

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی