خيريه نذر اشتغال نسيم صبح

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام کلیه فعالیت های مطالعاتی ، تولیدی ، خدماتی، اجرایی در زمینه های:الف) شروع فرهنگ کار داوطلبانه در میان عامه مردم ب)رفع معضل بیکاری با روکرد بازنگری قوانین ج) اشتغال محور شدن خیریه های کشور و تاسیس خیریه های اشتغال د) باز یابی و باز شناسی اهمیت اشتغال و فرهنگ اصلاحی و ترویج مفهوم سودمندی اجتماعی و)ایجاد مرکز تحقیقاتی پژوهشی اشتغال با استفاده از عملکرد های موفق بین المللی ز)ایجاد تحول در فرهنگ کار و ارائه آموزش های مناسب و مربوط به اصلاح روش ها و الگو های تربیتی خانواده ح)ایجاد اشتغال برای نیازمندان بدون داشتن بار مالی برای دولت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی