خيريه نور ويلاشهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

پژوهش و بررسی راهکارهای مرتبط با توان افزایی خانواده های بی سرپرست در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ـ بررسی و فعالیت فرهنگی در حوزه دانش آموزان و دانشجویان مستعد ـ ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی در زمینه سلامت و ارتقاء سطح توانمندی خانواده های بی بضاعت روش اجرای هدف) شناسایی و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت به ویژه ایتام ـ اشتغال زایی جهت افراد تحت پوشش و اعضای خانواده ی آن ها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی