خيريه نور و حضرت علي اصغر خورشيد اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به درمان بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان تهیه داروهای مورد نیاز جهت بیماران نیازمند کمک به بازتوانی بیماران بیماریهای خاص و صعب العلاج تهیه تجهیزات مورد نیاز جهت بیماران نیازمند ب: روش اجرای اهداف استفاده از کمکهای مالی و معنوی خیرین جلوگیری از فشار مضاعف به قشر نیازمند و مستضعف اصلاح فرایندهای درمانی از طریق مشاورهای تخصصی اعضا هماهنگی با هیات امنای دانشگاه جهت خرید داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران نیازمند 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
35 مشاهده
0 متقاضی