خيريه نوين انديشمندان ماندگار زمان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

موضوع تلاش مستمردرجهت توسعه، بهسازی وعمران فضای درمانی آموزشی حفظ وارتقاء و بهبودسلامت جامعه ایجادبسترمناسب به منظوراستفاده همگان ازخدمات درمانی مناسب توسعه منابع انسانی موردنیازبخش مدیریت بهداشت و درمان سرمایه گذاری درآینده سازمان بهداشت ودرمان تشکیل کارگاه‌های آموزشی جهت حمایتهای علمی و فرهنگی درجامعه هدف برگزاری همایش، سمینار برای جوانان و خانواده‌ی جامعه هدف جهت ترویج فرهنگی علمی و مذهبی تشویق و ترغیب نخبگان علمی با برگزاری گردشهای علمی و سیاحتی با اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه تهیه کتاب، جزوه، نشریه، ماهنامه وغیره جهت ترویج فرهنگ نخبه پروری. پس از اخذ مجوز از نهادهای ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی