خيريه نيک انديش مهر آوران زيبا شهر

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 شناسایی استعداد و توان تک تک جامعه هدف در زمینه مهارت‌ها و پتانسیل و توان ایشان در زمینه انتخاب شغل مناسب. آموزش مهارت‌های فنی و حرفهای به جامعه هدف. ایجاد اشتغال برای جامعه هدف با توجه به توان و استعداد ایشان. تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز اولیه جهت اشتغال جامعه هدف. تامین وسایل و لوازم کمک آموزشی برای جامعه هدف. کاریابایی جهت جامعه هدف در بخش خصوصی. انجام پیگیر یهای لازم در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار از قبیل: گرفتن مجوزهای لازم از مراجع مربوطه برای اشتغال جامعه هدف، ایجاد سالن‌ها و مکان مناسب جهت احداث کارگاههای خود اشتغالی، انجام خدمات زیر بنایی برای کسب و کار جامعه هدف و انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در ارتباط با اشتغال پایدار تحقیق در خصوص میزان تحقق اشتغال پایدار. که این اهداف با پیگیری و تلاش اعضای هیئت امنا صورت خواهد_پذیرفت و گزارش جزء به جزء آن بصورت سه ماهه به سازمان محترم بهزیستی اعلام خواهد_شد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
58 مشاهده
0 متقاضی