خيريه و مراكز نيكوكاري شهرستان لنجان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مجمع (شبکه) مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و مؤسسات خیریه و نیکوکاری مستقل و فعال در حوزه های مختلف است، وبرای توانمند سازی و توسعه ظرفیت اعضاء فعالیت می کند.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی