خيريه و نيكوكاري عصيري كاشان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش مستمر درحفظ ارتقا و بهبود سلامت و تندرستی جامعه 2-مشارکت در ایجاد بستر مناسب بمنظور استفاده همگان از خدمات درمانی مناسب3-جذب همیاری و کمک های مردم و نیروهای داوطلب و خانواده های بیماران با تکیه بر ارتباطات شفاف و اعتماد سازی ،بمنظور ارایه خدمات جامع کیفی(روحی ،جسمی،رفاهی) به بیماران و خانواده های ایشان 4-ایجاد محلهای اسکان مناسب در نزدیک بیمارستان های منطقه برای استقرار بیماران و همراهانشان5-برقراری شبکه ای از عرضه و تقاضامیان خیرین و داوطلبان از یک سو و بیماران و همراهان بیمار از سوی دیگر برای استفاده از حداکثر ظرفیت موجود6-ایجاد فضای همیاری بین خانواده های بیماران در جهت تبادل اطلاعات و تحقیقات لازم بمنظور بهبود شرایط زندگی این قبیل بیماران ب : روش اجرای هدف:1-تامین مالی موسسه ازطریق دارایی های اولیه موسسه (هدایای خیر نیک اندیش حاج سید علی عصیری )و کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد خیرو نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی از طریق واریز وجوه به حسابهای بانکی موسسه ،دریافت هدایا و اعانات از طریق قبول وصیت برای افرادیکه مایل هستند قسمت یا تمامی اموال خود را پس از فوت بدون ریسک صرف امور خیریه نمایند وقف ،حبس و فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی و دولتی طبق اساسنامه موسسه می باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی