خيريه و نيکوکاري الغدير کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات اولین و بالاترین هدف تقرب الی الله و انجام دستورات الهی در مورد خواهران و برادران دینی و یاری آنان در مواقع نیاز ،ایجاد روحیه سخاوت و جوانمردی در متمکنین جامعه و نبدیلشان به افراد خیر و نیکوکار در کمک به نیازهای چون تامین هزینه های درمان بیماران ،کمک و تامین جهیزیه و ازدواج و تحصیل نیازمندان،مستمری برای سالمندان و ناتوانان جسمی و کمک های حمایتی ارزاق خوراکی و بهداشتی و.. امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوجهای محروم فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در ا مور خیریه هرگونه کمک و مساعدت درارتقای سطح زندگی و شغلی و فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت ومعلول و خانواده های بی سرپرست ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی