خيريه و نيکوکاري مودت کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان نیازمند ـ ارتباط با سایر موسسه های خیریه ـ بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف ـ شناسایی نیروهای متعهد ومتخصص و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام و برقراری ارتباط با آنها بمنظور خدمت رسانی ـ شناسایی و هماهنگی باخیرین برای سرمایه گذاری در موارد مطرح شده ـ بررسی موانع و مشکلات خانواده های نیازمند و تلاش برای رفع آنها ـ کمک و حمایت از خانواده های نیازمندو افراد محروم و بی سرپرست و ایتام بجهت خرید مواد غذایی، ارزاق، پوشاک، وسایر ملزومات موردنیاز ـ پرداخت هزینه های درمانی خانواده های نیازمند ـ خرید جهیزیه و هزینه های مرتبط خانواده های نیازمند(بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و امثالهم که نیاز بمجوز دیگر دستگاههای دولتی ذی ربط دارد حسب مورد اخذ از مراکز مذکور الزامی می باشد) ب: روش اجرای هدف: بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف ـ شناسایی خانواده های نیازمند و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام (بمنظور خدمت رسانی) ـ شناسایی و هماهنگی با خیرین برای سرمایه گذاری در موارد مطرح شده

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی