خيريه ياور بيمار شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تهیه و ارائه تجهیزات و وسایل پزشکی و توانبخشی بیماران نیازمند در حد توان – ارائه خدمات روانشناسی و حمایت روانی بیماران نیازمند ب: روش اجرای هدف)در اختیار قرار دادن وسایل و تجهیزات پزشکی به صورت امانت در حد توان -کمک به هزینه های درمان بیماران نیازمند از طریق هزینه دارو، ویزیت پزشک، تجهیزات، ارتوپدی و فیزیوتراپی در اختیار بیماران نیازمند در حد توان – ارائه خدمات مشاوره، روانشناسی بیماران از طریق ارجاع به مراجع ذی ربط به منظور حمایت روانی و کاهش اثار بیماری در بیماران در حد توان – کمک به ارائه خدمات پرستاری برای مراقبت از بیماران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی