خيريه کريم اهل بيت ع شهر نيک آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به نیازمندان و فقراء. ـ کلیه فعالیت های خیریه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه خواهد نمود. ـ امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه، کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوجهای محروم، رسیدگی به امور اجتماعی نیازمندان و سلامت و درمان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی