خيريه کريم اهل بيت ورنوسفادران خميني شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 جمع آوری کمک‌های مردمی مساعدت به نیازمندان کمک به ازدواج جوانان ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی