خيريه کوثر نبي يک يزدانشهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: الف: ایجاد فرصت شغلی و کاری برای اقشار کم در آمد جامعه، حمایت از خانواده‌های بی سرپرست و کمک به خانواده‌های داری سرپرست از کارافتاده، ایجاد زمینه‌های خو داشتغالی یرای زنان سرپرست خانواده، مساعدت معنوی و مادی برای تسهیل ازدواج جوانان مستمند، فراهم نمودن سلامت جسمی و روانی واجتماعی و شرایط رشد بالندگی نیازمندان جامعه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی