خيريه کودک و نوجوان مهر هدي شاهين شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سر پرست در حوزه فردی و اجتماعی پس از اخذ مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی