خیریه اسلامی امداد پزشکی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : کمک هزینه درمان | نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی