اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ارتقا سطح فرهنگی مردم خصوصا جوانان و نوجوانان، خدمت به احاد جامعه بصورت غیرانتفاعی و خیریه، ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان به مسائل معنوی، نشر و گسترش معارف اهل بیت علیه السلام.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
34 مشاهده
0 متقاضی