اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

درتوسعه اين بيمارستان ازجمله در تأسيس بخش هاي اطفال آن تلاش هاي ارزشمندي انجام دادند. 

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
41 مشاهده
0 متقاضی