خیریه حمایت از آسیب دیدگان اعتیاد درمانی مددکاری رونق زندگی سپاهان اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : آسیب های اجتماعی | اعتیاد |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
66 مشاهده
0 متقاضی