خیریه دارالشفای سالار سیدالشهدا (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود الف: کلیات 1. کمک رسانی به مردم کم درآمد 2. ارایه خدمات درمانی به اقشار نیازمند 3. تامین و ارتقا سطح سلامت و بهداشت جامعه 4. تقویت ارتباط و تعامل با خیرین و مسئولین درمان استان در جهت اهداف موسسه 5. برگزاری برنامه‌های آموزشی در حوزه سلامت ب: روش اجرای هدف 1. کمکها و حمایت مالی هیئت امنا و خیرین 2. تعامل و استفاده از تجربیات و امکانات مراکز درمانی مشابه و خیریه‌های درمانی 3. جلب حمایت‌های دولتی و غیر دولتی 4. شناسایی و استفاده از امکانات موجود مراجع بهداشتی استان کلیه اهداف و شیوه‌های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد_شد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
39 مشاهده
0 متقاضی