اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تهیه جهیزیه و مایحتاج زندگی جهت زوجهای جوان 2ـ تهیه ارزاق جهت خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست 3ـ کمک به قشر آسیب پذیر جامعه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
71 مشاهده
0 متقاضی