خیریه عاشقان زندگی پاک اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تشکیل گروه‌های خودیاری و گروه درمانی جهت مراقبت پس از ترخیص، فرهنگ سازی در جهت آگاهی بیشتر خانواده‌ها و جامعه در خصوص باورهای ناسالم در رابطه با اعتیاد، بازپروری و توانمندسازی معتادان به روش پرهیز مدار و ایمان مدار و بازگشت به اجتماع بعنوان سازنده عضو سازنده و مقبول، ایجاد و پیگیری زمینه‌های خودیاری، اشتغال، اسکان، وصل به خانواده جهت معتادین بازپروری شده

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
66 مشاهده
0 متقاضی