خیریه فرهنگی هنری تربیتی فانوس معرفت اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 فعالیتهای آموزشی شامل آشنایی نظری و عملی با رحمت عام و خاص الهی و حلقه‌های متعدد آن، قرآن، علوم اسلامی و مفاهیم، 2. تعلیم و تربیت و تبلیغات اسلامی و خداشناسی، تحقیقات فرهنگی علمی دینی مذهبی کمک به کاهش ناهنجاری و افزایش ارتقاء فرهنگی خانوار و جامعه فنی و کمک به اختراعات و اکتشافات، 3. ایجاد مدرسه عرفان برگزاری همایش و نمایشگاه کتاب و ایجاد مراکز اطلاع رسانی و چاپ توزیع کتاب و مقالات و جزوات در راستای اهداف موسسه، 4. بازدید مشاوره و راهنمایی برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و پژوهشی داخل و بین الملل و انجام مبادلات فرهنگی بمنظور شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی و هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
67 مشاهده
0 متقاضی