خیریه نذر اشتغال امام حسین (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اعتلای فرهنگی و تربیتی نهاد خانواده در زمینه تربیت و پرورش جوانان مستعد فعالیتهای شغلی ـ ایفای نقش موثر در بسط و گسترش کلیه فرایندهای موثر در امر اشتغال ـ حمایت از گسترش اشتغال جوانان ـ افزایش سطح دانش و آگاهی شغلی جوانان جویای کار ـ هدایت شغلی کارجویان و تعیین مسیر شغلی و اجدین شرایط کار، پس از کسب مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
80 مشاهده
0 متقاضی