اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 نگهداری کودکان در حوزه بی سرپرست و بدسرپرست تا رسیدن کامل و پذیرش ـ نگهداری ـ تعلیم و ترخیص فرزندان بی سرپرست و یا بدسرپرست ـ ارائه هزینه خدمات اجتماعی ـ تربیتی و رفاهی ـ آموزشی و بهداشتی بصورت شبانه روزی ـ فرزندان نوپا و نوباوه ـ بیر سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت سازمان بهزیستی بصورت رایگان ـ ارائه خدمات هزینه اجتماعی ـ تربیتی ـ رفاهی ـ آموزشی بصورت شبانه‌روزی به فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست بصورت رایگان ـ فراهم نمودن شرایط معنوی و عاطفی لازم برای تربیت و آموزش و تحصیل فرزندان بصورت رایگان ـ تشویق و ترقیب مردم در مشارکت کمک و حمایت مادی و معنوی به موسسه ـ جذب کمکهای مردمی در جهت پیشبرد اهداف موسسه ـ انجام یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
49 مشاهده
0 متقاضی