خیریه کودکان اعظم اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تاسیس خانه کودک ونوجوان و آموزش وتعلیم وتربیت کودکان بی سرپرست وبد سرپرست و تربیت مدیران عالی رتبه برای اداره موسسه در سالهای آتی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
106 مشاهده
0 متقاضی