ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از زندانیان | نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
55 مشاهده
0 متقاضی