كانون انديشمندان فرداي روشن اسپادانا اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه کلیه خدمات پزشکی و بهداشتی (محیط و حرفه ای) به صورت مستقل و یا به سفارش سازمان‌ها نهادها ادارات ارگان‌های دولتی و خصوصی و کلیه تشکل‌ها، ارائه آموزش‌های اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقل یا سفارش سازمان‌ها، نهادها ادارات ارگانهای دولتی و خصوصی و کلیه تشکل‌ها‌، اجرای طرح‌ها و پروژه های دانشگاهی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد به صورت مستقل یا با سفارش سازمان‌ها نهادها ادارات ارگان‌های دولتی و خصوصی و کلیه تشکل‌ها‌ ارائه خدمات مربوط به اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقل و یا سفارش سازمان‌ها نهادها ادارات ارگان‌های دولتی و خصوصی و کلیه تشکل‌ها، انجام کلیه خدماتی که منجر به ارتقای سلامت روانی و اجتماعی و تامین خدمات کارشناسی و بهداشتی آحاد جامعه می‌گردد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی