مرکز بازپروری رویش دوباره اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : آسیب های اجتماعی | اعتیاد |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ـ باز پروری و توانمند‌سازی معتادان به روش پرهیزمدار، ایمان مدار و بازگشت به اجتماع بعنوان عضو سازنده و مقبول. 2ـ فرهنگ‌سازی در جهت آگاهی بیشتر خانواده‌ها و جامعه در خصوص باورهای ناسالم در رابطه با اعتیاد. 3ـ تشکیل گروههای خودیاری و گروه درمانی جهت مراقبت پس از ترخیص. 4ـ ایجاد و پیگیری زمینه خودیاری، اشتغال، اسکان، وصل به خانواده جهت معتادین بازپروری شده. 5ـ فرهنگ‌سازی و نقش مذهب در پیشگیری و درمان اعتیاد. ب: روش اجرای هدف، راه اندازی مرکز بازپروری و اقامتی جهت اقامت 28 روزه معتادان پس از کسب مجوز.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
81 مشاهده
0 متقاضی