مرکز توانبخشی بیماریهای مزمن پرستار اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از معلولین | مشاوره و مددکاری |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
97 مشاهده
0 متقاضی