مرکز درمان و توابخشی نگهداری معلولین شهدای هفتم تیر اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از معلولین | مشاوره و مددکاری |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
76 مشاهده
0 متقاضی