مرکز فرزند خواندگی شمیم آسمان اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور کودکان | نگهداری کودکان بی سرپرست |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
79 مشاهده
0 متقاضی