مرکز مشاوره ژنتیک خصوصی نوین اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : ژنتیک | مشاوره و مددکاری |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی