موسسه آموزشی ابابصیر اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

با اهداف آموزشـي و ساير خدمات به افراد نابينا و كـم بينا و ايجاد فرصت هاي برابر اجتمـاعي و زيستي و بستر مناسبي را جهت رشد و شكوفايي، استعداد هاي نابينايان در زمينه هاي علمي، مذهبي، فرهنگي ورزشي … فراهـم نموده است

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
79 مشاهده
0 متقاضی