موسسه خیریه افتخار جاویدان ماندگار اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

احیای روحیه تعاون ایجاد بستری مناسب برای ارتباط میان اقشار غنی و مستمند جامعه انجام خدمات اجتماعی برای طبقات محروم حمایت از کودکان مستمند مستعد ایجاد فرصتهای شغلی برای مردم محروم توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کمک در تاسیس مراکز درمانی ب. انجام امور خیریه و علم النفسه ارتباط و همکاری با خیرین استان و جذب حمایت آنان در رسیدن به اهداف شناسایی اقشار آسیب پذیر به منظور حمایت مادی معنوی برگزاری جلسات قرآنی فرهنگی در راستای اهداف موسسه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
63 مشاهده
0 متقاضی