موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کسا اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایتهای درمانی ـ مالی و معنوی از بیماران بالاخص مبتلا به سرطان تا 16 سال تمام

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
56 مشاهده
0 متقاضی