موسسه خیریه ریحانه النبی (علیها السلام) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان، شناسائی مستمندان توسط افراد مورد اطمینان و کمک به نیازمندان واقعی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
60 مشاهده
0 متقاضی