اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

موسسه خیریه فرهنگی-تربیتی بهاران،فعالیت خودراازسال ۱۳۷۸زیرنظرهیئت امنایی ازمعتمدینی که ازبین افرادمتدین وخیراستان اصفهان انتخاب گردیده اندشروع نمود،این موسسه باهمت هیئت مدیره منتخب با نظارت سازمان بهزیستی وبایاری انجمن دوستداران حضرت رقیه(س)اداره می گردد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
70 مشاهده
0 متقاضی