موسسه خیریه مشگل گشا حضرت علی (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. اهداف موسسه عبارتند از الف ـ کلیات ـ شناسایی دانش آموزان بی بضاعت یا همکاری ادارات آموزش و پرورش جهت ارائه خدمات آموزشی ـ معرفی دانش آموزان بی بضاعت به مراکز درمانی ـ شناسایی زوج های بی بضاعت با همکاری مراجع ذیربط و تامین جهیزیه ـ ارائه ارزاق مورد نیاز مستمندان ـ ب ـ روش اجرای هدف ـ تامین منابع مالی از طریق هیئت امنا ـ ایجاد ارتباط مستقیم با مراکز آموزشی از طریق ادارات آموزش و پرورش استان ـ تشخیص اعضا و تحقیقات محلی ـ ارتباط و تعامل با مراجع دولتی و غیردولتی در راستای اهداف موسسه ـ کلیه اهداف و شیوه های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد بود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
85 مشاهده
0 متقاضی