اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ارتقاء سطح فرهنگی آموزشی و معیشتی افراد در معرض آسیب و نیازمند در راستای اهداف بهزیستی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
80 مشاهده
0 متقاضی