موسسه سالمندان رنگین کمان سپید اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مشاوره و مددکاری | نگهداری سالمندان |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
64 مشاهده
0 متقاضی