موسسه عترت معصومین (علیهم السلام) ویژه ایتام سادات اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات شناسایی و حمایت از ایتام سادات جهت برطرف کردن نیازها ـ کمک و حمایت در زمینه ادامه تحصیل امور فرهنگی تامین جهیزیه برای جامعه هدف تلاش در جهت ارتقای آگاهی های و تحکیم اعتقادات اسلامی ـ دینی گروه هدف ب: روش اجرای هدف 1ـ حمایت های مالی هیئت موسس و امنا 2ـ ارائه برنامه های آموزشی فرهنگی ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهای ذیربط در جهت تحقق اهداف 3ـ جلب حمایت و تقویت ارتباط با سایر خیریه ها و تشکلهای غیردولتی استان 4ـ برگزاری اردوها و برنامه های جمعی در راستای اهداف موسسه کلیه اهداف و شیوه های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد شد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
76 مشاهده
0 متقاضی