موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور کودکان | کودکان کار و خیابانی |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
78 مشاهده
0 متقاضی