پایگاه سلامت اجتماعی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : آسیب های اجتماعی | پایگاه های سلامت |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقا سلامت اجتماعی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ارتقا سلامت روان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
40 مشاهده
0 متقاضی