کانون فرهنگی اجتماعی پارسیان ادیب اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : فرهنگی اجتماعی | مذهبی، هنری ورزشی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
70 مشاهده
0 متقاضی