کانون مروجین وقف و امور خیریه استان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ترویج فرهنگ وقف و امور خیریه توسعه کارکردها و روشهای بهره گیری از وقف در اجرای توسعه مفاهیم و ارزشهای دینی و امور خیریه در جامعه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
51 مشاهده
0 متقاضی